DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ
09/09/2022 07:46
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ

TT

Đơn vị

Quyết định công bố

Tổng số TTHC

TTHC

Liên thông

 

1

GIAO THÔNG

 

9

 

 

2

NỘI VỤ

 

15

 

 

3

THANH TRA TỈNH

 

4

 

 

4

TƯ PHÁP

 

43

 

 

5

Tài NMTr

 

 

 

 

 

4

Xã lên huyện

6

VĂN HÓA

 

5

 

 

7

NÔNG NGHIỆP

   

 

8

 

 

8

GIÁO DỤC

 

5

 

 

9

LAO ĐỘNG

 

 

 

(Liên thông)

9

33

Xã huyện; xã huyện tỉnh

10

KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

03

 

 

11

TÀI CHÍNH

 

9

 

 

 

Tổng số

11

137